Brandsyn

Hvad er et brandsyn?

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed. Ved et brandsyn kontrollere, rådgiver, informerer og motivere Nordsjællands Brandvæsen ejeren eller den driftsansvarlige om formålet med de brandforebyggende regler.

De velkendte driftsmæssige forskrifter er fra nytår 2022 afløst af ny lovgivning under Bygningsreglement 2018. Det betyder, at vi ved et brandsyn skal kontrollere de brandmæssige forhold i vejledningens kapitel 7 er overholdt. Se mere under Lovgrundlag.

Dialogbaserede brandsyn 

Nordsjællands Brandvæsen ønsker så vidt muligt, at ejeren eller den driftsansvarlige af en brandsynspligtig bygning indgår i dialog om det lovpligtige tilsyn. 

Formålet med brandsyn er: 

 • At mindske risikoen for, at brande opstår, breder sig eller fører til skader på mennesker, ejendom eller miljø 
 • At sikre forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder, hvis der sker en brand.

Anmeldt/uanmeldt 

Vores brandsyn kan ske både anmeldt og uanmeldt og på alle tider af døgnet - også om natten. 

Påbud og forbud 

Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan ejeren få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte stedet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden. 

Undlader ejeren at efterkomme et påbud eller et forbud, skal kommunalbestyrelsen melde det til politiet. 

Brandsyn gennemføres følgende steder: 

 • Fredede bygninger 
 • Hoteller 
 • Plejeinstitutioner 
 • Forsamlingslokaler 
 • Undervisningslokaler 
 • Daginstitutioner 
 • Butikker 
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser 
 • Virksomheder, brandfarlige bygninger og oplag.

Lovgrundlag

Brandsyn foretages med hjemmel i Forsvarsministeriets bekendtgørelse nr. 2341 af 09.12 2021 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler.

For eksisterende bygninger hvor der ikke forligger en Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) påser brandmyndigheden ved et brandsyn, at drift, kontrol og vedligehold sker i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand §144

I bygninger hvor der foreligger en godkendt drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan, som er udarbejdet i henhold til Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 - Brand, vil brandsynet ske på baggrund af denne jf. §146.

Såfremt den godkendte DKV-plan ikke er fyldestgørende som beskrevet i bygningsreglementets vejledning til kapitel 5, vil forholdet ved brandsyn blive vurderet i forhold til vejledningens kapitel 7 Drift-, kontrol- og vedligehold af brandforhold i og ved bygninger.

Beredskabsloven

Brandsynsbekendtgørelsen

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

Læs mere

Læs vores folder om det gode brandsyn 

Er på vej...

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter