El-attest

Der har i tidligere regelsæt været krav om, at der i nogle tilfælde hvert 3. år skulle indsendes en attest til brandvæsenet fra en autoriseret el-installatør om at ABDL-anlæg, varslingsanlæg og flugtvejs- og panikbelysningsanlæg var efterset og fundet i funktionsdygtig stand. Dette er ikke længere gældende.

Eftersynene skal fortsat foretages af en autoriseret elinstallatørvirksomhed med terminer som angivet i afsnit 7.5 i Driftvejledning/brand (kap. 7 i bygningsreglementets vejledning om brand – se mere under Driftsmæssige forhold), men der skal ikke indsendes attest til kommunalbestyrelsen eller brandvæsenet. Eftersynet skal fortsat dokumenteres og føres i log.

For flugtvejs- og panikbelysning samt varslingsanlæg skal der tillige udføres akkrediteret funktionsafprøvning med terminer som angivet i vejledningens afsnit 7.5.

Med henvisning til BR18, § 141, stk. 4, stilles der dog ikke krav om, at der for brandtekniske installationer, der er etableret efter reglerne i tidligere bygningsreglementer, skal udføres løbende akkrediteret funktionstest eller systemintegrationstest. For disse anlæg kan den eksisterende procedure for test eller inspektion af akkrediteret virksomheder fortsættes, som angivet for det enkelte anlæg i byggetilladelsen.

Rød boks - Råd & Vejledning Erhverv

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Erhverv

For Mere Information

Forebyggende afdeling 

forebyggelse@nsbv.dk / 45 80 33 55 

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter