Driftsmæssige forhold

Beskrivelserne på denne side omhandler drift af bygninger, hvor brandsikkerheden er fastlagt alene på baggrund af krav i bygningsreglementet. Det betyder, at der for bygninger og arealer som tillige er omfattet af beredskabsloven, eksempelvis virksomheder med anlæg eller oplag af brandfarlige væsker eller gasser, vil være supplerende driftsmæssige krav.

Det er fastsat i bygningsreglementet, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygninger skal ske, så det sikres, at sikkerheden i tilfælde af brand er opretholdt i hele bygningens levetid.

Dette kan sikres ved at der udarbejdes en drifts-, kontrol- og vedligeholdelsesplan (DKV-plan) for byggeriet, som følges i den daglige drift. Det er et krav for bygninger opført efter 1. januar 2018, at der er udarbejdet en DKV-plan for bygningen, men det kan også være tilfældet for ældre byggeri.

For byggeri uden en DKV-plan sikres en brandmæssig forsvarlig drift ved at følge kap. 7 i vejledning til bygningsreglementets kap. 5 – brand (herefter benævnt Driftvejledning/brand).

Det skal bemærkes, at der er skærpede krav til driften af hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og lignende, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag, for at opretholde brandsikkerheden i bygningen. Brandvæsenet fører tilsyn med driften af sådanne bygninger.

Bygningerne omfatter (jf. bygningsreglementets § 147):

 1. Bygningsafsnit i anvendelseskategori 2 med undervisningsafsnit til flere end 150 personer. Eksempler:
  • Undervisningsrum
  • Skolefritidsordninger og fritidshjem
  • Dagcentre til selvhjulpne personer
 2. Bygningsafsnit i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer. Eksempler:
  • Butikker
  • Forsamlingslokaler
  • Kantiner, som ikke udelukkende anvendes af en virksomheds eget personale
  • Biografer
  • Restaurationer
  • Selskabslokaler
  • Idrætshaller afhængig af anvendelsen
  • Kirker
  • Diskoteker
  • Teatre
  • Garageanlæg ved f.eks. indkøbscentre
  • Møderum
  • Koncertsale
  • Udstillingslokaler
  • Forsamlingstelte, cirkustelte.
 3. Bygningsafsnit i anvendelseskategori 5 med soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser. Eksempler:
  • Hoteller
  • Vandrerhjem
  • Kroer med overnatning
  • Kost-, efter- og højskoler med kortvarige ophold
  • Kollegier med kortvarige ophold natophold
 4. Bygningsafsnit i anvendelseskategori 6 til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovepladser. Eksempler:
  • Plejeboliger
  • Behandlings- og sengeafsnit på hospitaler
  • Plejehjem
  • Fængsler
  • Boliger og institutioner til personer med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser.
  • Vuggestuer
  • Børnehaver
 5. Bygninger, hvor brugen af bygningen nødvendiggør særlige driftsmæssige tiltag for at opretholde brandsikkerheden i bygningen.

Flere bygningsafsnit i samme anvendelseskategori med fælles flugtveje anses som et bygningsafsnit.

De særlige driftsmæssige tiltag for ovennævnte bygningsafsnit omfatter (jf. bygningsreglementets § 148 og Driftvejledning/brand):

 1. Der er udarbejdet en beskrivelse af driftsorganisationen, herunder oplysninger om den/de til enhver tid værende driftsansvarlige person(er) med kontaktoplysninger. Det skal meddeles kommunalbestyrelsen, hvem der er den/de driftsansvarlige person(er).
 2. Der er udarbejdet ordensregler om forebyggelse af brand.
 3. Der er udarbejdet en brand- og evakueringsinstruks.
 4. Personalet er instrueret i både de udarbejdede ordensregler, brand- og evakueringsinstruks samt, at personalet i relevant omfang er instrueret i placering og brug af håndslukningsudstyr og brandtekniske installationer.
 5. Der er udarbejdet og ophængt en pladsfordelingsplan i lokaler i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer.
 6. Der er udarbejdet en driftsjournal for lokaler i anvendelseskategori 3 til flere end 150 personer.
 7. Det dokumenteres, at kontroller som er foreskrevet i driftsjournalen er gennemført, og nødvendige udbedringer er foretaget. Dokumentationen skal opbevares på stedet.
 8. Der i soverumsafsnit i anvendelseskategori 5 med soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser er udarbejdet og ophængt opslag til brugerne om alarmering og evakuering. Opslagene skal placeres synligt på alle værelser og i fællesarealer.
 9. Der i eksisterende soverumsafsnit i plejeinstitutioner, hvor der ikke er installeret automatisk brandalarmanlæg, er en fast vågen vagt pr. 50 meter på hver etage.
 10. Det sikres, at der i tilstrækkeligt omfang er opstillet brandslukningsmateriel.
 11. Der udarbejdes beskrivelser af omfang og frekvens af eventuelle brand- og evakueringsøvelser.

Nærmere beskrivelser af ovenstående tiltag fremgår enten af bygningens DKV-plan, eller Driftvejledning/brand.

Det er vigtigt, at du som ejer eller driftsansvarlig for en bygning eller dele af en bygning sætter dig ind i, hvad dit ansvar er. Hvis der er udarbejdet en DKV-plan, skal du følge denne, hvis ikke skal du følge Driftvejledning/brand. Du kan se en læseguide til Driftvejledning/brand nedenfor.

Hvis der er behov for eller ønske om at udarbejde en DKV-plan for et eksisterende byggeri, som skal erstatte driftsanvisningerne i Driftvejledning/brand, skal denne udarbejdes af en certificeret brandrådgiver.

Hvis du vil læse mere:

.

Rød boks - Råd & Vejledning Instituioner

NORDSJÆLLANDS BRANDVÆSEN

Råd & Vejledning
Institutioner

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter