Nyheder

Du må gerne afbrænde et bål til sankthans, når bare du overholder de almindelige forsigtighedsregler:

  • Hold afstand - undgå ild i nærheden af tørre planter eller andet, der kan brænde.
  • Vær opmærksom på vindretning og vindstyrke.
  • Vær opmærksom på børn og dyr.
  • Vis hensyn - undgå, at røgen generer naboer og omgivelser.
  • Hold ild og gløder under opsyn og tjek, at alt er slukket, før du forlader stedet.
  • Husk at have vand i nærheden, så en lille brand hurtigt kan slukkes.

Optænding af bål er mest sikkert, hvis du anvender papir, optændingsblokke el. lign. Hæld aldrig brandfarlig væske som benzin, sprit eller (bio) ethanol på et bål.

Læs flere gode råd om grill, bål og ukrudtsbrænder her

Hvert år tester Beredskabsstyrelsen og politiet sirenerne landet over. Det sker altid kl. 12. den første onsdag i maj, som i år falder på 1. maj 

Når en større ulykke eller katastrofe rammer, kan myndighederne bruge sirenerne til at advare befolkningen om, at der er fare på færde. Én gang om året testes sirenevarslingssystemet. 

Der er altså ikke fare på færde, når sirenerne starter landet over på onsdag. 

- Vi tester systemet for at minde folk om, hvad de skal gøre, hvis det en dag er alvor, siger kommunikationschef i Beredskabsstyrelsen, Lars Aabjerg Pedersen. 

Ring ikke 1-1-2, når du hører sirenerne

Når du hører sirenerne, skal du ikke ringe 1-1-2. Det gælder både på onsdag, når sirenerne bliver testet, og når det en dag er alvor. Du skal kun ringe 1-1-2, hvis du eller andre er i akut fare. Ellers risikerer du at blokere for livsvigtige opkald til alarmcentralen.

Sådan lyder sirenerne på onsdag

Under testen onsdag den 1. maj kl. 12. lyder der tre signaler:

  • Varslingssignalet lyder: Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt. Tonen lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder
  • Varslingssignalet gentages: Efter cirka tre minutter gentages varslingssignalet
  • Afvarslingssignalet: Efter yderligere tre minutter afgives et afvarslingssignal, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af en lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder

Det betyder sirenerne - når det er alvor

Gå ind og søg information hos DR eller TV2

Under en virkelig krise følges sirenevarsling altid op af en beredskabsmeddelelse. Beredskabsmeddelelsen fortæller, hvad der foregår, og hvad du skal gøre. DR og TV2 er forpligtet til viderebringe beredskabsmeddelelserne på deres platforme, ligesom de kommunikeres ud via myndighederne.

App'en Mobilvarsling testes også

Udover sirenerne testes Mobilvarsling på onsdag. Mobilvarsling sender advarsler på myndighederne til dig på mobilen ved større ulykker og katastrofer. Har du mobilvarsling på din telefon, vil den også larme på onsdag kl. 12.

Du kan downloade app'en Mobilvarsling gratis til Android- og iOS-telefoner fra Google Play og App Store. 

Varsling til døve og hørehæmmede

Døve og hørehæmmede har mulighed for at tilmelde sig en SMS-service, der udsender en SMS med info om hændelsen. SMS-systemet testes også den 1. maj. 

Baggrund

Danmarks nuværende varslingssirener blev implementeret i starten af 1990'erne. Systemet bruges ved større ulykker, katastrofer, hvor der kan være umiddelbar livsfare for et større antal mennesker. Sirenevarsling følges altid op af en beredskabsmeddelelse.

Sirenevarsling og beredskabsmeddelelser indgår i den vifte af værktøjer, myndighederne kan bruge til at advare befolkningen. Andre kommunikationskanaler er app'en Mobilvarsling, hjemmesider, sociale medier, pressen, politiets højtalervogne og - i særlige tilfælde - at gå fra dør til dør. 

Sirenerne blev i sin tid sat op, så de kunne høres af cirke 80 procent af befolkningen.

 

Beredskabsdirektørens forord

Med etableringen af det nye fælleskommunale § 60 selskab Nordsjællands Brandvæsen var det ejerkommunernes ambition at leve op til aftalen mellem Rege-ringen og Kommunernes Landsforening - at reducere antallet af beredskaber og indhente betydelige effektiviseringsgevinster.

Det blev starten på en lang rejse. En rejse hvor det skulle vise sig, at der var mere end blot bump på vejen. Forventningen var, både i først og andet forsøg, at serviceniveauet skulle fastholdes og effektiviseringerne indhentes. Der var udstukket pejlemærker, men ruten var ikke klart defineret og mange medarbejdere manglede grundlæggende forståelse for hvorfor.

Nu kan vi glæde os over, at det er lykkedes. Sammen har vi kæmpet for at få det til at lykkes. Vi har fundet nye veje, senest i form af ny lokalaftale for aflønning af deltidsansatte brandmænd. Det har ført os til målet. Serviceniveauet er fastholdt og de nødvendige effektiviseringer er gennemført.

Den økonomiske ramme var fra starten reduceret, så de løbende besparelser og den tilbageholdenhed, der skulle sikre, at økonomien hang sammen, har vi alle kunne mærke. Resultatet er et betydeligt efterslæb på nødvendige investeringer, materieludskiftninger m.m. Det kan og skal vi nu have rettet op på. Ny drejestige, udskiftning af sprøjte, nye brandhjelme er blot eksem-pler på, hvad vi kan glæde os til i 2019.

På serviceområdet har særligt etablering af nyt fælles hjælpemiddeldepot i Nærum og ny samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddelcentral i Fredensborg været vigtige milepæle.

Begge procesmæssigt ressourcekrævende opgaver, men ved god fælles indsats faldt det på plads. Jeg glæder mig, særligt på medarbejderes vegne, over at der er nu skabt ro og tryghed om rammer og vilkår.

Selvom forandringer og tilpasninger har fyldt rigtig meget, så har vi også haft fokus på, at forankre det vi er gode til og med arbejdspladsvurderingen som ud-gangspunkt, er der i hele organisationen blevet arbejdet med, at gøre en god arbejdsplads endnu bedre.

Jeg kan endnu en gang, med stor glæde, konstatere, at vi på professionel vis har "leveret varen". Alle har, på hver deres felt, arbejdet dedikeret og kompetent. I fællesskab har vi igen indfriet forventningerne. Der hersker tillid og tiltro til vores virksomhed.

Vi skaber tryghed og sikkerhed for borgere og virksom-heder i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

God fornøjelse med læsningen.

Lars Rosenwanger

Beredskabsdirektør

Læs Årsberetning 2018 her

BLIV brandmand

kurser & uddannelse

Brandkadetter